رقصیدن باعث فراموش کردن استرس و اضطراب میشود و راهی آسان و شاد برای رسیدن به اندام ایده آل و اعتماد بنفس شما می شود.